Disclaimer & Huisregels

Toegang en gebruik van de Bewonerscommissie Buitenveldert-1 website
Door de website van Bewonerscommissie Buitenveldert-1 te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Bewonerscommissie Buitenveldert-1 besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Bewonerscommissie Buitenveldert-1 noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

In geen geval kan Bewonerscommissie Buitenveldert-1 aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Bewonerscommissie Buitenveldert-1.

Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico
Het gebruik van de website van Bewonerscommissie Buitenveldert-1 brengt ook verantwoordelijkheden van de gebruiker met zich mee.

Bewonerscommissie Buitenveldert-1 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte bijdragen. In reacties geposte informatie op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de poster. Sinds januari 2010 is een registratiesysteem ingevoerd om reacties te kunnen plaatsen.

Voor de reacties gelden een aantal regels:
• De bijdragen mogen niet racistisch, bedreigend, kwetsend, aanstootgevend, commercieel of in strijd met de Nederlandse wet zijn.
• Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en waarin andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden niet geplaatst.
• Commerciële boodschappen (spam) worden niet geplaatst.
• Reacties onder een overduidelijk pornografische naam, scheldwoord of valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden niet geplaatst.
• Artikelen en reacties mogen geen persoonlijke gegevens als e-mail, telefoonnummer of adres bevatten. Dit om de schrijver te beschermen tegen kwaadwillenden.
• Op ingebracht materiaal mag geen auteursrecht rusten van derden.

Bewonerscommissie Buitenveldert-1 zal zich inspannen om bijdragen van bezoekers die in strijd zijn met de genoemde regels te weren. Bij herhaald misbruik van de reactie-mogelijkheid zal degene die de berichten heeft geplaatst, tijdelijk dan wel blijvend worden geweerd. Over de beslissingen die we genomen hebben, gaan we niet in discussie.

Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.

Bewonerscommissie Buitenveldert-1 behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden.